انواع گودبرداری به لحاظ نوع پوشش زمین را می توان در گروه های زیر جای داد:

 1. گودبرداری زمین آسفالتی

در این شکل از گودبرداری باید ابتدا آسفالت کنده و تخریب شده، سپس مراحل بعدی مطابق گودبرداری معمولی و زمین خاکی انجام شود.


2. گودبرداری سنگی

در این شکل از گودبرداری با زمینی روبرو هستیم که سطح آن صاف نبوده و سنگ و صخره ای دیده می شود. این به واقع سخت ترین و زمان برترین نوع گودبرداری است و برای انجام آن، باید از دستگاه های برداشت سنگ و صخره و خرد کردن آن ها استفاده شده و نیازمند هزینه و طول زمان بالاتری است.


 3. گودبرداری زمین گلی

در صورتی که با یک زمین گلی روبرو باشیم، برای گودبرداری باید حتما سازه نگهبان تعبیه گردد. در زمین های گلی و مرطوب، احتمال ریزش و تخریب بیشتری وجود داشته و به هر ترتیب وجود رطوبت در خاک، انجام کار را پیچیده تر می سازد.


4. گودبرداری سطحی

گودبرداری سطحی به نوعی از گودبرداری زمین گفته می شود که تنها لایه های رویی خاک جهت هموارسازی برداشت شده و به عمق بیشتری وارد نمی شویم.