همان طور که میدانید مشکل فرسایش خاک از گذشته تاکنون همواره گریبان گیر بشر بوده و دردسرهای زیادی را به همراه داشته است. جالب است بدانید که هدایت سیلاب ها که امکان ایجاد خرابی در منطقه را فراهم می کردند و از طرفی نیاز به ایجاد دیوارهای محکم برای حفاظت از سازه ها ازجمله اولین راهکارها در جهت رفع مشکلات پیش رو برای بشر بود؛ بنابراین مواجه شدن با این مشکلات مصری ها را بر آن داشت که با استفاده از مصالح سنگی و نی شروع به ساخت سازه هایی محکم نمایند.

بنابراین می توان ادعا کرد که اولین سازه ی گابیون شناخته شده در طول تاریخ، توسط مصری ها ساخته شده است. این توری های سنگی معمولاً در کنار رود نیل برای حفاظت در برابر سیلاب و طغیان رودخانه در بعضی فصول سال بوده و عموماً با نی و سنگ ساخته شده بودند. همچنین گابیون در صنایع نظامی نیز مورداستفاده قرار می گرفت. نظامیان درون توری های فلزی را پر از سنگ و کلوخ کردند تا در برابر متجاوزان احتمالی، نقش دفاعی را اجرا کند؛ بنابراین به این ترتیب بود که نخستین توری سنگی ساخته شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

از زمان مصریان تاکنون بشر هرروز بیشتر این نوع از سازها را در کنار دیگر سازه ها تکامل داده تا اینکه امروزه به جای نی از توری سنگی استفاده می شود؛ بنابراین با توجه به تاریخچه مطرح شده گابیون ها ثابت کرده اند که یکی از بهترین راه کارها برای مقابله با فرسایش خاک در جهان محسوب می شوند.