بیل مکانیکی

بیل مکانیکی زنجیری

اجاره بیل نیوهالند جهت انجام کلیه عملیات حفاری ، زیرسازی ، تسطیح ، خاکبرداری و بارگیری